Verzekeraars

In het kader van het distributiebeleid in combinatie met ketenbeheersing en risicobeheersing wordt intermediaire verzekeraars gevraagd een eigen verantwoordelijkheid te nemen bij de beoordeling van hun adviseurs en bemiddelaars. De toezichthouders AFM en DNB laten daarbij hun invloed gelden. De continuïteit en stabiliteit spelen in de beoordeling een belangrijke rol.

verzekeraars-model

Monitoring van de financiële gezondheid via de door het Ratinginstituut beschikbaar gestelde credit rating levert in dit verband een grote bijdrage. Gekozen kan worden alle financiële intermediairs te beoordelen of enkel specifieke groepen. Te denken valt daarbij aan: zelfincasserende intermediairs, intermediairs met achterstanden in rekening-courant etc.

Naast de beoordeling van bestaande relaties kan het Ratinginstituut ook een belangrijke rol spelen bij het aangaan van nieuwe relaties.

Volmacht verzekeraars kunnen een uitgebreid rapport laten opstellen van een volmachtkantoor, waarbij zowel het provinciale als het volmachtbedrijf in relatie tot elkaar worden beoordeeld.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Geldverstrekkers >

verzekeraars