Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RIFD) verschaft met haar laatste whitepaper  “Serviceproviders onder de loep” meer duidelijkheid en eenduidigheid in de wereld van de serviceproviders. De whitepaper is geschreven vanuit de optiek van de verzekeraar. Dit artikel is een samenvatting van deze whitepaper.

Omdat er geen algemeen aanvaarde definitie van een serviceprovider is, noemen vele bedrijven zich serviceprovider of worden zo gezien. Daardoor worden vaak alle serviceproviders op één hoop gegooid. Maar dat is niet terecht. Dat is voor RIFD aanleiding geweest om met een verbeterde indeling te komen en verschillende typen te onderscheiden. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de markt van serviceproviders.

RIFD is gespecialiseerd in de financiële risicobeoordeling van financiële dienstverleners in Nederland. Zij verzamelt en interpreteert een grote diversiteit aan credit rating informatie over deze partijen. Aan verzekeraars wordt credit rating informatie beschikbaar gesteld in de vorm van abonnementen. RIFD heeft de gehele markt van financieel dienstverleners in kaart gebracht en verdeeld in segmenten. Zodoende heeft RIFD goed inzicht in deze markt en een goede database opgebouwd. De serviceproviders vormen een apart segment. Per segment heeft RIFD veel informatie beschikbaar, dus ook over Serviceproviders. Zodoende heeft RIFD voldoende kennis en informatie om tot een nieuwe indeling van de serviceproviders markt te komen.

Vele gedaantes

Serviceproviders zijn er in vele gedaanten en types. Het soort dienstverlening dat ze bieden verschilt enorm. Maar ook hoe ze als concern georganiseerd zijn, of ze wel of niet werken met een eigen bemiddelaar, of ze full service zijn of niet, of ze een specialisme hebben en of ze financieel sterk zijn of niet.

Twee groepen

Na een uitgebreide analyse onderscheidt RIFD op hoofdlijnen twee groepen serviceproviders. De besloten serviceproviders, die voor een beperkte selectieve groep intermediairs werken en de open serviceproviders, waar de toegangseisen minder streng zijn en ieder intermediair zich bij aan kan sluiten. RIFD beschouwt de open serviceproviders als de meest zuivere vorm van serviceproviding, vanwege het open karakter.

Besloten serviceproviders

De hoofdgroep besloten serviceproviders is onder te verdelen in 2 subcategorieën:

  1. De samenwerkingsverbanden (7)
  2. De franchisegevers (17)

Samenwerkingsverbanden verlenen hun diensten aan een beperkt aantal geselecteerde intermediairs. Ze zijn ontstaan uit bestaande bedrijven. Soms, maar  lang niet altijd, wordt de samenwerking vorm gegeven in een gezamenlijk bedrijf, in een aparte juridische entiteit. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden die dit hebben zijn Licent Assuradeuren en Connect Assuradeuren.  De samenwerking tussen partijen wordt in een aantal gevallen geformaliseerd in de juridische vorm van een coöperatie. Andere samenwerkingsverbanden zijn: Immensa, Noordeloos Groep, Hecht, Jonge Volmacht Managers en de Finergo Groep. De 7 door ons geïdentificeerde samenwerkingsverbanden, met meer dan 10 partners,  vertegenwoordigen circa 100 bedrijven. Maar er zijn nog veel meer samenwerkingsverbanden dan deze 7. De samenwerkingsverbanden zijn continu in beweging en de partners zijn lastig te identificeren.

Franchisegevers zijn weer onder te verdelen in:

  • Soft franchisegevers (11)
  • Hard franchisegevers (6)

Franchisegevers opereren vooral in de hypotheekmarkt. Ze verlenen hun diensten enkel voor hun eigen franchisenemers. Soft franchisegevers zijn bedrijven die in de franchiseovereenkomst de franchisenemers nog vrij veel vrijheden bieden. Hard franchisegevers zijn bedrijven die in de franchiseovereenkomst strikte voorwaarden stellen aan de samenwerking. Voorbeelden van hard franchisegevers zijn HypotheekVisie en De Hypotheker. Soft franchisegevers zijn bijvoorbeeld HypotheekDesk en Huis & Hypotheek.

Open serviceproviders

Deze hoofdgroep van zuivere serviceproviders is onder te verdelen in 3 subcategorieën:

  • Full serviceproviders (21 stuks)
  • Semi-full serviceproviders (10 stuks)
  • Gespecialiseerde serviceproviders (23 stuks)

De full serviceprovider levert het hele pallet aan diensten.  Een intermediair kan bij een dergelijke partij alles uitbesteden. Dus schade, leven én hypotheken, provinciaal én volmacht, zakelijk én particulier. Voorbeelden zijn VKG, RISK en VCN. Het zijn vaak bedrijven die vanuit de schade volmachtwereld groot zijn geworden en een lange historie kennen.

Een semi-full serviceprovider biedt niet het gehele pallet aan diensten. Soms wordt er alleen in volmacht gewerkt en houdt het intermediair een provinciale portefeuille over. De nadruk licht dan op het leveren van maatwerk assurantieproducten voor het intermediair vanuit het volmachtbedrijf van de serviceprovider. In andere gevallen wordt alleen de schadeportefeuille uit handen genomen en geen leven/hypotheken of andersom. Voorbeelden zijn Felison en Voogd & Voogd.

De gespecialiseerde service provider richt zich op een bepaalde sector of productgroep. Zo richt EVO Assuradeuren zich op de vervoerssector en richt UPIVA zich op zorg- en verzuimverzekeringen. Ook de hypotheekserviceproviders vallen onder deze categorie. Deze laatste noemen zich vaak (nog) inkooporganisatie.

Onduidelijkheden

Doordat veel serviceproviders onderdeel uitmaken van een concern bestaande uit meerdere bedrijven, is het vaak onduidelijk welk bedrijf nu de serviceprovider is. Naast de serviceprovider is er binnen het concern  vaak  ook een eigen bemiddelaar. Dit is in 65% het geval.

Ook komt het regelmatig voor dat er een “serviceproviding suborganisatie” opereert naast de serviceprovider. Dit zijn separate juridische entiteiten en onderdeel van full service providers. Dit kan een gespecialiseerde dienst zijn. Soms zit in (een deel van) de naam, de naam van de serviceprovider. Denk aan Van Kampen Geld of SAA Pensioen.  Maar het kunnen ook bedrijven zijn die een aanvulling zijn op de dienstverlening, zoals Ensupport van Nedasco.

Soms treedt een serviceprovider naar buiten onder de handelsnaam, terwijl de juridische naam totaal anders is. Zo is serviceprovider Berkelstaete Assuradeuren een handelsnaam van Thoma Assuradeuren en Xenter de handelsnaam van Prodoc.

Als  de oorspronkelijk naam terugkomt in zowel de naam van de serviceprovider als van de eigen bemiddelaar ontstaat eveneens verwarring. Denk aan Van Kampen Groep en Van Kampen Assurantiemakelaars.

Er zijn gespecialiseerde serviceproviders die zich full serviceprovider noemen, terwijl ze alleen full service werken voor hun specialisatie. Dit zien we veel bij in hypotheken gespecialiseerde serviceproviders. Ook zijn er gevolmachtigden die werken met slechts enkele subagenten en zich ook serviceprovider noemen.

Er is ook veel onduidelijkheid over de combinatie serviceproviders en volmachten. Serviceproviders beschikken vaak, maar niet altijd, over volmachten. Door gebruik te maken van deze volmachten hebben ze een voordeel ten opzichte van provinciaal werkende intermediairs en kunnen dit voordeel doorgeven aan de bij hen aangesloten intermediairs.

Gemiddelde creditrating van de serviceproviders lager dan de markt

Als ratinginstituut hebben we gekeken naar de financiële gezondheid per categorie open serviceprovider. We hebben enerzijds gekeken naar de gemiddelde credit rating  (GCR) score, maar ook naar het percentage bedrijven dat een verhoogd risico niveau heeft. Immers een gemiddelde zegt niet alles. Het gaat ook om de standaard deviatie tussen de serviceproviders.

Open serviceproviders         GCR % verhoogd risico
Full serviceproviders 6,91 35,0%
Semi-full serviceproviders 6,83 50,0%
Gespecialiseerde serviceproviders 6,98 23,8%

De gemiddelde credit rating van de totale markt (alle intermediairs)  bedraagt 7,12 en het percentage met een verhoogd risico ligt in de markt op 22%. De serviceproviders scoren dus beduidend lager dan de markt.

Meer inzicht

Door de nieuwe door RIFD gehanteerde indeling ontstaat meer inzicht en eenduidigheid in de markt van serviceproviders. Verzekeraars kunnen op basis van de nieuwe typeringen in hun distributiebeleid beter gefundeerde keuzes maken.

De gehele white paper ‘Serviceproviders onder de loep’ is gratis te downloaden via www.ratinginstituutfd.nl/whitepapers  Er is ook nog een betaalde versie waarin nuttige overzichten worden verstrekt met namen, KvK nummers en concernverbanden bij de diverse onderscheiden (sub) categorieën serviceproviders, te verkrijgen via www.ratinginstituutfd.nl/serviceproviders/whitepaper-juni/